Interpelacja w tej kwestii została przesłana do MON 3 listopada. Jej autorem jest Hanna Gill-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050). W przesłanym do resortu obrony dokumencie czytamy: Czy strona polska planuje w 2023 r. rozwinięcie współpracy wieloszczeblowej w następujących kwestiach: zarządzanie przestrzenią powietrzną, wspólne ćwiczenia dwustronne (np. z ochrony infrastruktury krytycznej, jaką są gazociągi, farmy wiatrowe), wzajemne wizyty przedstawicieli kierownictwa resortów obrony i Sztabu Generalnego, robocze konsultacje i bliska współpraca instytucji ministerstw obrony zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego, współpraca wyższych uczelni wojskowych obu krajów, wymiana wykładowców uczelni wojskowych i związanych z techniką wojskową, współpraca szkoleniowa, współpraca w dziedzinie uzbrojenia (np. związana z produkcją przez przemysł obronny łodzi podwodnych, dwustronne ćwiczenia wojskowe, wymiana oficerów czy wykorzystanie poligonów do szkolenia wojsk)?

Odpowiedzi na powyższą interpelację udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej: Polska, jako jeden z pierwszych krajów, ratyfikowała wnioski akcesyjne Finlandii i Szwecji do NATO. Będziemy także stale zachęcać partnerów do obsady stanowisk w sojuszniczych strukturach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2023 r. MON planuje rozwinięcie współpracy wieloszczeblowej w następujących kwestiach: współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w rejonie Morza Bałtyckiego; współpraca w obszarze planowania wspólnych przedsięwzięć zwiększających wzajemne bezpieczeństwo; wspólne szkolenie Sił Zbrojnych SWE oraz FIN w ramach fazy LIVEX ćwiczeń ANAKONDA 23 (ćwiczenie Sił Zbrojnych RP), sfederowanej z ćwiczeniem AURORA 23 (ćwiczenie Sił Zbrojnych Szwecji i Finlandii). Na potrzeby sfederowania ćwiczeń ANAKONDA-23 i AURORA-23 planuje się uczestnictwo Sił Zbrojnych RP w działaniach w domenach lądowej, powietrznej oraz morskiej.

W domenie lądowej zaplanowano operację powietrznodesantową Kompanijnej Grupy Powietrznodesantowej z 6. Brygady Powietrznodesantowej na terytorium SWE. W domenie powietrznej zadeklarowano użycie statków powietrznych, które będą wykonywać misje Offensive Counter Attack (Air to Air oraz Air to Surface) oraz wsparcia POL Komponentu Morskiego. W domenie morskiej zadeklarowano wydzielenie do ćwiczenia sił okrętowych MW RP, w składzie okrętu transportowo-minowego, okrętów eskorty oraz przemieszczenie modułu bojowego Morskiej Jednostki Rakietowej na wyspę Gotlandia. Szwecja i Finlandia, uwzględniając ich uwarunkowania geograficzne i zbliżone do Polski postrzeganie zagrożeń, są jednymi z naszych najważniejszych partnerów w regionie M. Bałtyckiego w aspekcie budowania zdolności operacyjnych w ramach systemu A2/AD. Z chwilą przystąpienia tych państw do NATO nastąpi wydłużenie się granicy RUS z NATO, doprowadzając w sposób naturalny do zwiększenia wysiłku militarnego RUS w przypadku zamiaru prowadzenia działań o charakterze ofensywnym.

W zakresie współpracy uczelni wojskowych planuje się poszerzenie współpracy eksperckiej na poziomie think-tanków w Polce, Finlandii i Szwecji, a także między innymi w ramach różnych międzynarodowych konferencji, spotkań środowisk akademickich czy sympozjów, poświęconych kwestiom szeroko pojętego bezpieczeństwa i przeciwdziałania różnym zagrożeniom (w tym nuklearnym).

Współpraca wojskowa pomiędzy Polską oraz państwami skandynawskimi trwa od lat. Zarówno Szwecja oraz Finlandia są członkami programu Partnerstwo dla Pokoju. Wśród kluczowych programów można wymienić m.in. kooperację w segmencie ratownictwa załóg okrętów podwodnych – obecnie najważniejszym okrętem tej klasy na Morzu Bałtyckim jest szwedzki Belos, który jest częstym gościem polskich portów i ćwiczeń tego typu. Nie można wykluczyć, że wobec postępującego starzenia się tej jednostki, jej bezpośrednim następcą będzie polski okręt ratowniczy, kryjący się pod kryptonimem Ratownik. Obecnie projekt znajduje się w stanie zamrożenia, jednak nie można wykluczyć, że w najbliższych miesiącach Agencja Uzbrojenia przystąpi do kolejnej próby podpisania kontraktu na powyższą jednostkę.