Umowę podpisano 26 lipca. Porozumienie poprzedzono ograniczoną procedurą przetargową, którą ogłoszono na początku czerwca tego roku. Firma z Dęblina była jedynym uczestnikiem postępowania. Wartość umowy to 4,2 mln złotych netto. Nie podano liczby planowanych do modernizacji ustawiaczy min. W październiku 2018 r. za modernizację pięciu PMR-3 do standardu UMP-03 zapłacono 1,7 zł brutto.

Czytaj także: Wojska Specjalne czekają na samochody. Od dekady

Holowany usta­wiacz min PMR‑3 służy do ustawiania zapór minowych z samo­cho­dów cię­ża­ro­wych śred­niej ładow­no­ści i wyso­kiej mobil­no­ści. Zestaw może mino­wać teren minami prze­ciw­pan­cer­nymi róż­nych typów.

W ramach moder­ni­za­cji do stan­dardu UMP-03 zmiany obej­mują: kon­struk­cję układu ste­ro­wa­nia kro­kiem mino­wa­nia (z mecha­nicz­nego na elek­tryczno-pneu­ma­tyczny), zmianę sys­temu uzbra­ja­nia min, zwięk­sze­nie pręd­ko­ści mino­wa­nia i odle­gło­ści pomiędzy minami, zmianę kon­struk­cji maga­zynu mino­wego, zin­te­gro­wa­nie z usta­wia­czem innych typów pojaz­dów (Star 944, Jelcz S.662), wpro­wa­dze­nie sys­temu łącz­no­ści dla obsługi. Pierwsze zmo­der­ni­zo­wane egzem­pla­rze zostały dostar­czone woj­sku w 2005 r.

Czytaj także: Nowe ciężarówki dla Wojska Polskiego