Przedmiotem, negocjowanej od 22 lutego, umowy ma być zakup 18 aparatowni z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejnych 12. Całość może pochłonąć ok. 127,5 mln zł. Realizatorem umowy ma być konsorcjum składające się z, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. i firmy Transbit Sp. z o.o. To właśnie te podmioty dysponują dokumentacją techniczną i technologicznej aparatowni RWŁC-10/T oraz jej wyposażenia.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wer­sji trans­mi­syj­nej RWŁC-10/T jest mobil­nym cen­trum teleko­mu­ni­ka­cyj­nym inte­gru­ją­cym w sobie sieci komu­ta­cji stru­mie­nio­wej i pakie­to­wej. W wer­sji pod­sta­wo­wej wypo­sa­żony jest w trzy radio­li­nie o przy­pły­wo­wo­ści do 34 Mb/s, pra­cu­jące w paśmie III+ (1350 ÷ 2700 MHz), co umoż­li­wia zesta­wia­nie połą­czeń na odległość do 50 km. Interfejsy burtowe umoż­li­wiają dowią­za­nie apa­ra­towni do każ­dego obec­nie ist­nie­ją­cego węzła łącz­no­ści zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakie­towe. W opar­ciu o RWŁC-10/T można roz­winąć zin­te­gro­wane sieci infor­ma­tyczne sta­no­wi­ska dowo­dze­nia zapew­nia­jąc przy tym pełną gamę usług sie­cio­wych. Serwer zain­sta­lo­wany na pokła­dzie kabiny łącz­no­ści dosto­so­wany jest do wymogów apli­ka­cji, które są wyko­rzy­sty­wane SZ RP.

W ostatnich latach Inspektorat Uzbrojenia sukcesywnie dokupuje kolejne aparatownie tego typu. Jedno z większych zamówień złożono w maju 2017 r., a dotyczyło dostawy 11 aparatowni z opcją na 12 kolejnych i miała wartość 111 mln zł.

Czytaj także: Wojsko kupuje części zamienne z Tarnowa