Niemcy kuszą Grecję fregatami

Rozgrywka o okrę­towy kon­trakt na dostawę fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych dla Mary­narki Wojen­nej Grecji (Polemiko Naftiko) wkro­czyła w kolejną fazę.

Publikacja: 25.09.2020 13:50

Fregata wielozadaniowa MEKO® A200 w czasie prób morskich na Bałtyku. Okręt zaprojektowany w oparciu

Fregata wielozadaniowa MEKO® A200 w czasie prób morskich na Bałtyku. Okręt zaprojektowany w oparciu o system MEKO® cechuje wysoka mobilność, zdolność do przetrwania na trudnym operacyjnie teatrze działań, niska wykrywalność i duża siła ognia. Fot.:/thyssenkrupp Marine Systems.

Foto: Fregata wielozadaniowa MEKO® A200 w czasie prób morskich na Bałtyku. Okręt zaprojektowany w oparciu o system MEKO® cechuje wysoka mobilność, zdolność do przetrwania na trudnym operacyjnie teatrze działań, niska wykrywalność i duża siła ognia. Fot.:/thy...

Do tej pory wyda­wało się, że fran­cu­ski kon­cern stocz­niowy Naval Group wkrótce otrzyma zamó­wie­nie od rządu w Atenach na budowę dwóch fre­gat typu Belh@rra. List intencyjny w tej sprawie podpisano w 2019 r. Teraz oka­zuje się jed­nak, że szanse na zawarcie kon­traktu ma także nie­miecki hol­ding thys­sen­krupp Marine Systems. Firma oferuje Grekom wie­lo­za­da­niowe fre­gaty typu MEKO A200.

Grecja współpracuje z Izraelem

Grecki rząd w ostat­nim cza­sie podej­muje sze­reg dzia­łań mających na celu wzrost zdolności operacyjnych sił zbroj­nych. Jest to zwią­zane przede wszyst­kim z napię­ciem w rela­cjach z Turcją.

Czytaj także: MEKO dla Brazylii

W poło­wie wrze­śnia szef grec­kiego rządu Kyriakos Mitsotakis ofi­cjal­nie potwier­dził zakup 18 samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych Rafale, pro­du­ko­wa­nych przez fran­cu­ską firmę Dessault Aviation.

Wcześniej, w czerwcu, grecka firma stocz­niowa ONEX Neorion i spółka Israel Shipyards pod­pi­sały umowę o wspól­nej budo­wie kor­wety typu Themistocles. Będzie to okręt bazu­jący na zmo­dy­fi­ko­wa­nym pro­jek­cie jed­nostki typu Saar S‑72 dla Polemiko Naftiko. To dopiero począ­tek grecko-izra­el­skiej współ­pracy przemysłów stoczniowych. Strony mają w pla­nach pro­duk­cję kolej­nych sze­ściu takich jed­no­stek.

Z kolei nieco wcze­śniej, w maju br., mini­stro­wie obrony Grecji i Izraela pod­pi­sali mię­dzy­rzą­dowe poro­zu­mie­nie doty­czące wyle­asin­go­wa­nia przez Greków nie­ujaw­nio­nej liczby (w zagra­nicz­nych mediach spe­cja­li­stycz­nych pisze się o „kilku sztu­kach”) tak­tycz­nych bez­za­ło­go­wych samo­lo­tów śred­niego zasięgu Heron. Pro­du­cen­tem maszyn jest kon­cern Israel Aerospace Industries. Bezzałogowce będą wyko­rzy­sty­wane przez Siły Zbrojne Grecji przede wszyst­kim do moni­to­ro­wa­nia gra­nic oraz misji roz­po­znaw­czych i patro­lo­wych nad obsza­rami mor­skimi.

Czytaj także: Grecja zwiększy wydatki obronne?

Napięcie w rela­cjach pomię­dzy Atenami i Ankarą wymu­siło na Grekach szu­ka­nie sojusz­ni­ków wśród państw basenu Morza Śródziemnego, stąd też zwrot w stronę Jerozolimy. Podpisanie umowy o leasingu bez­za­ło­go­wców Heron było wyda­rze­niem prze­ło­mo­wym. Porozumienie sta­nowi pierw­szą w histo­rii umowę zawartą pomię­dzy resortami obrony Grecji i Izraela.

Grecja współpracuje z Francją

Jeżeli zaś cho­dzi o part­ne­rów z Europy, to w ostat­nim cza­sie Grecja sta­wiała na współ­pracę z Francją. Zwłasz­cza w sferze budowy okrę­tów nawod­nych. W paź­dzier­niku 2019 r. mini­stro­wie obrony Grecji i Francji pod­pi­sali list inten­cyjny w spra­wie zakupu przez Ateny dwóch fre­gat typu Belh@rra za kwotę ok. 1,5 mld euro. Belh@rra to eks­por­towa nazwa naj­now­szego okrętu opra­co­wa­nego przez kon­cern Naval Group. Projekt powstał w ramach programu fregat „obronno-interwencyjnych” FDI (fr. Frégates de défense et d’intervention).

Jak na razie jedy­nym nabywcą fre­gat typu FDI jest fran­cu­ska Marine natio­nale. W paź­dzier­niku 2017 r. fran­cu­ska Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia (DGA) zamó­wiła pięć takich okrę­tów. Koszt kontraktu oszacowano na ok. 3,8 mld euro. W paź­dzier­niku ub.r. w stoczni Naval Group w Lorient uro­czy­ście roz­po­częto budowę pierw­szej fre­gaty FDI. Do francuskiej marynarki trafi w 2023 r.

Czytaj także: Grecja zmodernizuje flotę myśliwców Mirage 2000

Naval Group od wielu mie­sięcy mocno stara się o pozy­ska­nie kon­traktu na budowę fre­gat dla Grecji. Francuski kon­cern przy­go­to­wał spe­cjalną ofertę współ­pracy z grec­kim prze­my­słem, a także pod­pi­sał umowy z trzema tam­tej­szymi uczel­niami wyż­szymi. Oferta koope­ra­cji prze­my­sło­wej obej­muje trans­fer tech­no­lo­gii i usta­no­wie­nie w Grecji zdol­no­ści m.in. do obsługi fre­gat typu Belh@rra w całym cyklu życia. Wydawało się więc, że do pod­pi­sa­nia grecko-fran­cu­skiej umowy okrę­to­wej jest już bar­dzo bli­sko, ale w poło­wie wrze­śnia br. nastą­pił nagły zwrot akcji.

12 wrze­śnia pre­mier Kyriakos Mitsotakis ogło­sił w Salonikach naj­waż­niej­sze pro­jekty moder­ni­za­cji Sił Zbrojnych Grecji. To wów­czas potwier­dził zakup 18 samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych Rafale. W odnie­sie­niu do zakupu okrę­tów zapo­wie­dział pozy­ska­nie nie dwóch, jak zapi­sano w liście inten­cyj­nym z Francuzami, ale czte­rech jed­no­stek. Nie wymienił jednak przy tym ich pro­du­centa.

Czytaj także: Grecja odbiera 70 śmigłowców

Według grec­kich mediów, Ateny mogą osta­tecz­nie nie zde­cy­do­wać się na zakup fre­gat fran­cu­skich lecz kupić cztery fre­gaty typu MEKO A200. Jednostki oferuje nie­miecki hol­ding stocz­niowy thys­sen­krupp Marine Systems (tkMS).

Niemcy w grze o greckie kontrakty

Trzeba pod­kre­ślić, że obec­nie nie ma żad­nej ofi­cjal­nej infor­ma­cji na ten temat. Są jed­nak pewne fakty, które mogą wska­zy­wać, że Grecy przy­chylni są nie­miec­kiej ofer­cie. Premier Kyriakos Mitsotakis w swo­jej wypo­wie­dzi stwier­dził, że rząd pla­nuje zakup czte­rech nowych fre­gat i jed­no­cze­śnie moder­ni­za­cję czte­rech innych jed­no­stek. Polemiko Naftiko obec­nie, oprócz dziewięciu starych (dwóch zbudowanych dla Grecji i siedmiu eks­ho­len­der­skich) fre­gat typu Elli (wcielonych w latach 1979-1983), eks­plo­atuje cztery okręty typu MEKO 200HN. W grec­kiej flo­cie okre­ślane jako typ Hydra.

Okręty zbudowano w latach 1992 – 1998, a Grecy wynie­śli ze współ­pracy z Niemcami bardzo dobre doświad­cze­nia. Tylko pierw­sza z czte­rech jed­no­stek powstała w nie­miec­kiej stoczni Blohm+Voss w Hamburgu. Pozo­stałe trzy powstały w, nale­żą­cej do Hellenic Shipyards, stoczni w Skaramagas koło Aten.

Czytaj także: Grecja kupuje Reapery

O zamia­rze prze­pro­wa­dze­nie moder­ni­za­cji tych okrę­tów grecki resort obrony infor­mo­wał już w kwiet­niu 2018 r. Mówiono się o tym także wcze­śniej, w 2015 r. Ateny nie zdecydowały się jednak na ten krok. Najprawdopodobniej z przyczyn budżetowych.

Modernizacja połączona z zakupem

Rok póź­niej grec­kie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów pod­jęło decy­zję o moder­ni­za­cji czte­rech fre­gat typu Hydra za kwotę 150 mln euro. Wszyst­kie prace zostaną zre­ali­zo­wane w bazie grec­kiej mary­narki wojen­nej w Salaminie. Dzięki moder­ni­za­cji okręty pozo­staną w służ­bie do 2035 r.

Jest więc praw­do­po­dobne, że pod­czas nego­cja­cji doty­czą­cych moder­ni­za­cji fre­gat, tkMS zapro­po­no­wał Grekom atrak­cyjną ofertę współ­pracy w zakre­sie moder­ni­za­cji okrę­tów typu Hydra, a także przy budo­wie czte­rech nowych fre­gat typu MEKO A200. Strategia nie­miec­kiego hol­dingu zakłada bowiem wcho­dze­nie w ści­słą współ­pracę z lokal­nym prze­my­słem w pań­stwie part­nera. Rozwiązanie takie mogłoby być korzystne nie tylko dla grec­kiego prze­my­słu, ale także dla Polemiko Naftiko. Greccy mary­na­rze od lat dosko­nale znają nie­miec­kie okręty. Dzięki budo­wie nowych fre­gat i moder­ni­za­cji już eks­plo­ato­wa­nych jed­no­stek z typo­sze­regu MEKO, Grecy nie tylko zdo­będą nowe doświad­cze­nia, ale ich mary­narka będzie dys­po­no­wała ośmioma nowo­cze­snymi fre­ga­tami wie­lo­za­da­nio­wymi, sta­no­wią­cymi poważną siłę na Morzu Śródziemnym. To ozna­cza także niż­sze koszty logi­styki w całym cyklu życia tych jed­no­stek.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego