Serwis systemów kierowania ogniem TOPAZ

1. Regionalna Baza Logistyczna otworzyła oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania usługi serwisu Zautomatyzowanych Zestawów Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ.

Publikacja: 03.07.2020 11:21

Wnętrze wozu dowodzenia wyposażonego w ZZKO TOPAZ. Fot./WB Group.

Wnętrze wozu dowodzenia wyposażonego w ZZKO TOPAZ. Fot./WB Group.

Foto: Wnętrze wozu dowodzenia wyposażonego w ZZKO TOPAZ. Fot./WB Group.

Postępowanie uruchomiono w marcu tego roku i obejmuje trzy podstawowe elementy: serwis ZZKO TOPAZ, przegląd radiostacji RRC-9500 oraz konserwację i naprawę trenażera ZZKO TOPAZ. Jedyną ofertę złożyła, należąca do Grupy WB, firma WB Electronics S.A. Jej oferta opiewa na kwotę 24,8 mln złotych i mieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie. Prace zaplanowano na lata 2020-22. Do podpisania umowy dojdzie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni.

Czytaj także: Feniksy sprowadzą na wroga ognistą nawałę

Powyższe postępowanie jest kolejnym w bieżącym roku dotyczącym prac serwisowych związanych z ZZKO TOPAZ. 27 maja Grupa WB podpisała umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie związaną z wykonaniem usługi serwisowej systemu eksploatowanego w 1. dywizjonie artylerii samobieżnej 5. Lubuskiego pułku artylerii z Sulechowa.

ZZKO Topaz jest modu­ło­wym sys­te­mem kie­ro­wa­nia ogniem, opar­tym na plat­for­mie łącz­no­ści FONET, pro­du­ko­wa­nym przez firmy nale­żące do Grupy WB. Opra­co­wany w latach 90. trafił do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii na początku obec­nego wieku. Począt­kowo do pod­od­dzia­łów 122 mm hau­bic samo­bież­nych 2S1 Goździk.

Od tam­tej pory sys­tem jest stale roz­wi­jany i może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem (także 152 mm haubicoarmat DANA, 155 mm armatohaubic samobieżnych Krab i 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak), ale też do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki. Wymogi pracy w śro­do­wi­sku koali­cyj­nym pozwo­liły na prak­tyczną wali­da­cję inte­ro­pe­ra­cyj­nych roz­wią­zań i pro­to­ko­łów sys­temu TOPAZ. Takich jak: MIP, NFFI, NVG, JCHAT, a także zobra­zo­wa­nia na pod­kła­dach map cyfro­wych, zgod­nego z stan­dar­dami SZ RP i NATO.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego