Saab z umową na obsługę uzbro­je­nia Gripenów

Saab otrzy­mał zamó­wie­nie Sił Zbrojnych Królestwa Szwecji na realizację usług wspar­cia oraz obsługi tech­nicznej uzbro­je­nia myśliw­ców Gripen.

Publikacja: 11.07.2019 15:35

Zasobnik rozpoznawczy SPK39 podwieszony pod Gripenem B. Fot./Saab.

Zasobnik rozpoznawczy SPK39 podwieszony pod Gripenem B. Fot./Saab.

Foto: Zasobnik rozpoznawczy SPK39 podwieszony pod Gripenem B. Fot./Saab.

Wartość zamó­wie­nia wynosi 142 mln koron szwedzkich.

Zamówienie zło­żone zostało w ramach wyko­rzy­sta­nia opcji zawartej we wcze­śniej­szej umo­wie. Obejmuje ono wspar­cie tech­niczne i obsługę sys­te­mów uzbro­je­nia oraz zasob­ni­ków, pod­pi­sa­nej w marcu 2015 r. Obecne zamó­wie­nie obej­muje obsługę uzbro­je­nia i zasob­ni­ków, jak rów­nież wspar­cie, zarzą­dza­nie kon­fi­gu­ra­cją, doku­men­ta­cję tech­niczną, obsługi tech­niczne i mody­fi­ka­cje.

Czytaj także: Trzeci Gripen E w powietrzu

– To zamó­wie­nie zapewni cią­głe wspar­cie tech­niczne dla Gripenów. Zagwarantuje to użyt­kow­ni­kowi wyma­gany poziom dostęp­no­ści maszyn – powie­działa Ellen Molin, sze­fowa działu Support i Services Saab.

Zamówienie będzie reali­zo­wane przez zakłady Saab w Linköping, Järfälli i Arbodze.

Wartość zamó­wie­nia wynosi 142 mln koron szwedzkich.

Zamówienie zło­żone zostało w ramach wyko­rzy­sta­nia opcji zawartej we wcze­śniej­szej umo­wie. Obejmuje ono wspar­cie tech­niczne i obsługę sys­te­mów uzbro­je­nia oraz zasob­ni­ków, pod­pi­sa­nej w marcu 2015 r. Obecne zamó­wie­nie obej­muje obsługę uzbro­je­nia i zasob­ni­ków, jak rów­nież wspar­cie, zarzą­dza­nie kon­fi­gu­ra­cją, doku­men­ta­cję tech­niczną, obsługi tech­niczne i mody­fi­ka­cje.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego