Serwis systemów kierowania ogniem TOPAZ

Wnętrze wozu dowodzenia wyposażonego w ZZKO TOPAZ. Fot./WB Group.

1. Regionalna Baza Logistyczna otworzyła oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania usługi serwisu Zautomatyzowanych Zestawów Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ.

Postępowanie uruchomiono w marcu tego roku i obejmuje trzy podstawowe elementy: serwis ZZKO TOPAZ, przegląd radiostacji RRC-9500 oraz konserwację i naprawę trenażera ZZKO TOPAZ. Jedyną ofertę złożyła, należąca do Grupy WB, firma WB Electronics S.A. Jej oferta opiewa na kwotę 24,8 mln złotych i mieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie. Prace zaplanowano na lata 2020-22. Do podpisania umowy dojdzie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni.

Czytaj także: Feniksy sprowadzą na wroga ognistą nawałę

Powyższe postępowanie jest kolejnym w bieżącym roku dotyczącym prac serwisowych związanych z ZZKO TOPAZ. 27 maja Grupa WB podpisała umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie związaną z wykonaniem usługi serwisowej systemu eksploatowanego w 1. dywizjonie artylerii samobieżnej 5. Lubuskiego pułku artylerii z Sulechowa.

ZZKO Topaz jest modu­ło­wym sys­te­mem kie­ro­wa­nia ogniem, opar­tym na plat­for­mie łącz­no­ści FONET, pro­du­ko­wa­nym przez firmy nale­żące do Grupy WB. Opra­co­wany w latach 90. trafił do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii na początku obec­nego wieku. Począt­kowo do pod­od­dzia­łów 122 mm hau­bic samo­bież­nych 2S1 Goździk.

Od tam­tej pory sys­tem jest stale roz­wi­jany i może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem (także 152 mm haubicoarmat DANA, 155 mm armatohaubic samobieżnych Krab i 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak), ale też do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki. Wymogi pracy w śro­do­wi­sku koali­cyj­nym pozwo­liły na prak­tyczną wali­da­cję inte­ro­pe­ra­cyj­nych roz­wią­zań i pro­to­ko­łów sys­temu TOPAZ. Takich jak: MIP, NFFI, NVG, JCHAT, a także zobra­zo­wa­nia na pod­kła­dach map cyfro­wych, zgod­nego z stan­dar­dami SZ RP i NATO.

Czytaj także: Polska broń kusi na wystawie w Londynie

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

BWP Dardo. Fot./Sztab Wojsk Lądowych Republiki Włoskiej.

Włosi szukają nowych bojowych wozów piechoty

We włoskich mediach pojawiły się nowe informacje na temat programu Nuovo Veicolo Corazzato da ...

Rozstrzygnięcie UKWO-N

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego zakupu Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych (UKWO-N) ...

Postępy prób Eurofightera w konfiguracji dla Kuwejtu

Koncern Leonardo poinformował o postępach prac związanych z próbami i certyfikacją konfiguracji wielozadaniowych samolotów ...