Na jej mocy Stany Zjednoczone zobo­wią­zały się do zwięk­sze­nia sta­łej obec­no­ści wojsk ame­ry­kań­skich do co naj­mniej 5500 żoł­nie­rzy. W razie zagro­że­nia infra­struk­tura będzie mogła przy­jąć do 20 tys. żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich. Będą sta­cjo­no­wać w nastę­pu­ją­cych loka­li­za­cjach: Poznań (sie­dziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wspar­cia), Drawsko Pomorskie (sie­dziba Centrum Szkolenia Bojowego), Wrocław-Stachowice (sie­dziba zała­dun­kowo-roz­ła­dun­ko­wej bazy lot­ni­czej), Łask (eska­dra bez­za­ło­go­wych apa­ra­tów lata­ją­cych MQ‑9 Reaper), Powidz (lot­ni­cza bry­gada US Army wraz z bata­lio­nem wspar­cia logi­stycz­nego oraz sił spe­cjal­nych), Lubliniec (obiekt sił spe­cjal­nych), Żagań/Świętoszów (bry­ga­dowa grupa bojowa).

Strona pol­ska zobo­wią­zała się, że będzie pokry­wać część kosz­tów roz­bu­dowy infra­struk­tury oraz funk­cjo­no­wa­nia sił ame­ry­kań­skich. Szacunkowo będzie to około 500 mln zło­tych rocz­nie.

Obecnie umowa musi zostać raty­fi­ko­wana przez pre­zy­denta Andrzeja Dudę, który zapew­nił, że zrobi to jak naj­szyb­ciej.