Kolejne aparatownie łączności dla Wojska Polskiego

Aparatownia łączności cyfrowej w wersji transmisyjnej RWŁC-10/T. Fot./Andrzej Kiński.

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął negocjacje z konsorcjum polskich firm związanych z planowanym zakupem kolejnej partii aparatowni łączności cyfrowej w wersji transmisyjnej RWŁC-10/T.

Przedmiotem, negocjowanej od 22 lutego, umowy ma być zakup 18 aparatowni z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejnych 12. Całość może pochłonąć ok. 127,5 mln zł. Realizatorem umowy ma być konsorcjum składające się z, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. i firmy Transbit Sp. z o.o. To właśnie te podmioty dysponują dokumentacją techniczną i technologicznej aparatowni RWŁC-10/T oraz jej wyposażenia.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wer­sji trans­mi­syj­nej RWŁC-10/T jest mobil­nym cen­trum teleko­mu­ni­ka­cyj­nym inte­gru­ją­cym w sobie sieci komu­ta­cji stru­mie­nio­wej i pakie­to­wej. W wer­sji pod­sta­wo­wej wypo­sa­żony jest w trzy radio­li­nie o przy­pły­wo­wo­ści do 34 Mb/s, pra­cu­jące w paśmie III+ (1350 ÷ 2700 MHz), co umoż­li­wia zesta­wia­nie połą­czeń na odległość do 50 km. Interfejsy burtowe umoż­li­wiają dowią­za­nie apa­ra­towni do każ­dego obec­nie ist­nie­ją­cego węzła łącz­no­ści zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakie­towe. W opar­ciu o RWŁC-10/T można roz­winąć zin­te­gro­wane sieci infor­ma­tyczne sta­no­wi­ska dowo­dze­nia zapew­nia­jąc przy tym pełną gamę usług sie­cio­wych. Serwer zain­sta­lo­wany na pokła­dzie kabiny łącz­no­ści dosto­so­wany jest do wymogów apli­ka­cji, które są wyko­rzy­sty­wane SZ RP.

W ostatnich latach Inspektorat Uzbrojenia sukcesywnie dokupuje kolejne aparatownie tego typu. Jedno z większych zamówień złożono w maju 2017 r., a dotyczyło dostawy 11 aparatowni z opcją na 12 kolejnych i miała wartość 111 mln zł.

Czytaj także: Wojsko kupuje części zamienne z Tarnowa

Mogą Ci się również spodobać

MEKO dla Brazylii

Brazylia rozstrzygnęła przetarg mający wyłonić dostawcę korwet wielozadaniowych typu Tamandaré (Corvetas Classe Tamandaré). Zwycięzcą ...

Bezzałogowce szukają źródeł ognia

Wojska Obrony Terytorialnej wspierają straż pożarną w walce z rozprzestrzeniającym się pożarem torfowisk biebrzańskiego ...

„Myśliwy” i Su-57

Myśliwiec piątego pokolenia i ciężki, uderzeniowy dron wykonały wspólny lot. „W czasie lotu ćwiczono ...