Najnowszy francuski okręt podwodny zwodowany

Francja zwodowała okręt podwodny FS Suffren, prototypową jednostkę typu Barracuda dla Marine nationale.

Publikacja: 05.08.2019 15:16

Suffren. Fot./Naval Group

Suffren. Fot./Naval Group

Foto: Suffren. Fot./Naval Group

Wydarzenie stanowi kolejny etap budowy jednostki, którą oficjalnie zaprezentowano 12 lipca. Próby stoczniowe rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Dostawa przewidziana jest na koniec 2020 r.

Macierzystym portem dla FS Suffren będzie Tulon nad Morzem Śródziemnym, jednak infrastruktura portowa będzie przygotowana także w bazie w Breście. Barracudy zastąpią w linii jednostki typu Rubis. W lipcu koncern Naval Group informował, że prowadzi prace przy pięciu z sześciu zamówionych okrętach.

Czytaj także: Nowa era sił podwodnych Francji

Okręty pod­wodne typu Suffren mają 99,5 metrów dłu­go­ści i 9 metrów sze­ro­ko­ści. Pod wodą wypie­rają 5300 ton. Napęd składa się z poje­dyn­czego reak­tora jądro­wego o mocy 150 MW. Żywotność prę­tów pali­wo­wych wynosi 10 lat, co ma zwięk­szyć goto­wość ope­ra­cyjną okrę­tów i ogra­ni­czyć czas pobytu w stoczni w celu ich wymiany (sza­cuje się, że roczna goto­wość jed­no­stek typu Suffren będzie oscy­lo­wać w gra­ni­cach 270 dni). Awaryjnie jed­nostki dys­po­nują także dwoma sil­ni­kami elek­trycz­nymi.

""

Wielozadaniowy atomowy okręt podwodny Suffren już na wodzie. Fot./DGA.

radar.rp.pl

Według ofi­cjal­nych danych, pod­wodna pręd­kość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 25 węzłów, zanu­rze­nie mak­sy­malne wynosi około 350 metrów, a auto­no­micz­ność 70 dni i jest ogra­ni­czona zapa­sami żyw­no­ści. Załoga składa się z 65 osób, w tym 12 ofi­ce­rów. Dodatkowo prze­wi­dziano prze­strzeń do zabra­nia do 12 żoł­nie­rzy sił spe­cjal­nych, któ­rych wypo­sa­że­nie może być prze­wo­żone w zasob­niku moco­wa­nym do kadłuba.

Czytaj także: Francuzi pilnie potrzebują śmigłowców. Kupią amerykańskie?

Uzbrojenie obej­muje cięż­kie tor­pedy F21, miny FG29, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe MBDA Exocet SM39 Block 2 oraz poci­ski manew­ru­jące MBDA MdCN – wszyst­kie mogą być odpa­lane z czte­rech 533 mm wyrzutni zain­sta­lo­wa­nych w dzio­bo­wej czę­ści kadłuba. Co ważne, będą to pierw­sze fran­cu­skie okręty pod­wodne zdolne do prze­no­sze­nia i odpalania poci­sków manew­ru­ją­cych. W celu ogra­ni­cze­nia poziomu gene­ro­wa­nego hałasu zasto­sowano pędnik stru­go­wodny, a także rufowe stery w ukła­dzie X.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego