Saab z umową na obsługę uzbro­je­nia Gripenów

Zasobnik rozpoznawczy SPK39 podwieszony pod Gripenem B. Fot./Saab.

Saab otrzy­mał zamó­wie­nie Sił Zbrojnych Królestwa Szwecji na realizację usług wspar­cia oraz obsługi tech­nicznej uzbro­je­nia myśliw­ców Gripen.

Wartość zamó­wie­nia wynosi 142 mln koron szwedzkich.

Zamówienie zło­żone zostało w ramach wyko­rzy­sta­nia opcji zawartej we wcze­śniej­szej umo­wie. Obejmuje ono wspar­cie tech­niczne i obsługę sys­te­mów uzbro­je­nia oraz zasob­ni­ków, pod­pi­sa­nej w marcu 2015 r. Obecne zamó­wie­nie obej­muje obsługę uzbro­je­nia i zasob­ni­ków, jak rów­nież wspar­cie, zarzą­dza­nie kon­fi­gu­ra­cją, doku­men­ta­cję tech­niczną, obsługi tech­niczne i mody­fi­ka­cje.

Czytaj także: Trzeci Gripen E w powietrzu

– To zamó­wie­nie zapewni cią­głe wspar­cie tech­niczne dla Gripenów. Zagwarantuje to użyt­kow­ni­kowi wyma­gany poziom dostęp­no­ści maszyn – powie­działa Ellen Molin, sze­fowa działu Support i Services Saab.

Zamówienie będzie reali­zo­wane przez zakłady Saab w Linköping, Järfälli i Arbodze.

Czytaj także: Kontrakt na wojskową cyfrową wieżę kontroli Saaba

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

MSPO 2019: „Ottokar”, Borsuk, Bystra i Orliki torują drogę technologiom

Niszczyciele czołgów, transportery nowej generacji, radary, a także bezzałogowy sprzęt zwiadowczy szykowany dla armii ...

Leonardo na MSPO 2019. Fot./Roman Bosiacki

Leonardo w cieniu pandemii

Włoski potentat zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny podsumował biznesowe dokonania w 2019 roku. Miniony rok zamknął się ...

Astronomiczny robot

Czy jesteśmy gotowi na cyfrową falę optycznych obserwacji nieba? Materiał powstał we współpracy z ...