Wybór podmiotu, który miał zrealizować wskazane prace prowadzono w trybie ograniczonym od listopada 2019 r. Ostatecznie, 17 kwietnia, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania, czego powodem było niezłożenie we wskazanym terminie żadnej ważnej oferty.

System RUO-10 Breń-R jest obecnie zainstalowany wyłącznie na trzech jednostkach pływających Marynarki Wojennej – okrętach rakietowych typu Orkan. Jego zadaniem jest wykrywanie źródeł emisji radarowych w pełnej przestrzeni azymutalnej, a także określanie ich charakterystyk. Dane uzyskane przez system pozwalają na określenie stopnia zagrożenia dla okrętów. Producentem RUO-10 Breń-R był Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (obecnie PIT-RADWAR). Co ciekawe, we wrześniu 2018 r. PIT-RADWAR i 3. Regionalna Baza Logistyczna zawarły umowę dotyczącą usługi serwisowania tego samego systemu, wówczas miała ona wartość 5,5 mln zł netto.