Prezentacja Ustawy o Obronie Ojczyzny. Nowy rodzaj wojsk i źródła finansowania

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawili projekt nowej Ustawy o Obronie Ojczyzny.

Publikacja: 26.10.2021 18:43

Prezentacja Ustawy o Obronie Ojczyzny. Nowy rodzaj wojsk i źródła finansowania

Foto: Leszek Chemperek/CO MON

Zapowiedziano powstanie nowego rodzaju wojsk i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Nowe zadania postawione zostaną przed Wojskami Obrony Terytorialnej.

Projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. Ustawę o Powszechnym Obowiązku Obrony, uchwaloną w 1967 r.

- Ustawa o obowiązku obrony z 1967 roku wymaga zmiany. Kolejną przesłanką są potrzeby obronne naszego państwa. Musimy mieć poważną siłę odstraszającą. Musimy mieć skuteczną obronę – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

- Mamy do czynienia z dwiema przesłankami, dla których ta ustawa jest potrzebna. Poprzednia ustawa jest z czasów odległych, najwyższy czas, żeby ją zmienić. Druga przesłanka to sytuacja międzynarodowa, obecne potrzeby obronne państwa – dodał minister Błaszczak.

Prezentacja Ustawy o Obronie Ojczyzny

Prezentacja Ustawy o Obronie Ojczyzny

Leszek Chemperek/CO MON

Kaczyński stwierdził, że ustawa pozwoli radykalnie i szybko nie tylko powiększyć Siły Zbrojne RP, ale także przeprowadzić modernizację i dozbrojenie wojska znacznie szybciej, niż robiono to dotychczas.

- Państwo, które leży na granicy NATO i UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą. Musi w razie potrzeby mieć możliwość naprawdę skutecznej obrony, także samodzielnie. Ponieważ mechanizm prowadzący do uruchomienia sił NATO trochę trwa – uzasadniał Kaczyński.

Przedstawienie projektu nowej ustawy ma na celu nie tylko uporządkowanie przepisów i umożliwienie szybkiej modernizacji technicznej poprzez zwiększenie budżetu na obronność, ale także zwiększenie liczebności SZ RP. W tym celu zostanie uproszczony system służby wojskowej i stworzony zostanie system zachęt dla kandydatów do służby, w tym do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych.

- Wprowadzimy nowe rodzaje służby: żołnierze zawodowi, podchorążowie. Wprowadzamy dobrowolną służbę wojskową. Ci, którzy przejdą ten kurs mogą później przystąpić do zawodowej służby – tłumaczył minister Błaszczak.

- Odrzucamy koncepcję, która dziś jest modna, że armia powinna być niewielka, za to bardzo dobrze uzbrojona. Powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona - wtedy ma tę moc odstraszania, skłania ewentualnego przeciwnika do przemyślenia - dodał Kaczyński.

Zasadnicza służba wojskowa

W resorcie obrony obecnie "nie są prowadzone prace, dotyczące przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony". Jednak ustawa ustanawia zasadniczą służbę wojskową w dwóch postaciach: dobrowolnej i obowiązkowej.

- Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej. Zasadnicza służba jest zawieszona, ale wprowadzamy dobrowolną służbę wojskową – podkreślił  Błaszczak.

Ochotnicy powołani do dobrowolnej służby wojskowej na szkolenie zakończone przysięgą będą mogli liczyć na uposażenie ok. 4400 zł brutto miesięcznie. W dodatku resort obrony gwarantuje stałe zatrudnienia dla żołnierzy, którzy zakończą etap dobrowolnej służby wojskowej.

Całość procedury będzie trwała rok. Podzielono ją na dwa etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe i 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.

Zmienione zostaną także zasady służby w rezerwie, dodana zostanie tzw. rezerwa pasywna, która ma skupiać osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie złożyły przysięgi i osoby, które zakończyły służbę i nie wyrażają chęci na dalszą służbę w rezerwie.

Znikną także Wojskowe Sztaby Wojewódzkie i Wojskowe Komendy Uzupełnień, a na ich miejsce powstaną centra rekrutacji skoncentrowane na zadaniach związanych z rekrutacją i pozyskiwaniem nowych żołnierzy.

Ponadto w myśl nowych przepisów liczba nieobsadzonych stanowisk etatowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w jednostce wojskowej nie może przekraczać 5%.

Na zachętę

Minister obrony narodowej podkreślił, że wojsku zależy na tym, aby w jego szeregi wcielać także studentów uczelni cywilnych. Rozszerzony zostanie także program Legii Akademickiej. Wprowadzone zostaną stypendia, a MON będzie dotowało wybrane kierunku studiów, a także studentów. Ci, po ukończeniu studiów, będą zobowiązani do odbycia przynajmniej pięcioletniej służby.

Ustawa o Obronie Ojczyzny wprowadza także zmiany w służbie podchorążych zgodnie z zapisami nowej ustawy otrzymaliby oni taki sam status jak żołnierze zawodowi.

- Zachowujemy uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Wprowadzamy nowe rozwiązania świadczenia motywacyjne. Podobne jak te, które zostały przyjęte w Policji – precyzował min. Błaszczak.

Świadczenie motywacyjne po 25 latach służby wyniesie 1500 zł, a po 28,5 roku 2500 zł. Będzie także możliwość wypłacenia odprawy mieszkaniowej z najbardziej korzystnego okresu służby. Rezerwiści będą mieli także pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji państwowej.

Finansowanie

Finansowaniem rozwoju Sił Zbrojnych RP ma zająć się Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a źródłem dochodu mają być skarbowe papiery wartościowe, środki z obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, objętych gwarancją skarbu państwa, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty z budżetu państwa.

- Wprowadzamy także przepisy dyscyplinujące czy przepisy antykorupcyjne. Zwiększamy nakłady finansowe, dlatego wprowadzamy dodatkowe przepisy dla żołnierzy, którzy będą nadzorować postępowania przetargowe – informował minister.

Jednak przepisy antykorupcyjne będą obowiązywały także po zakończeniu służby. Żołnierz odchodząc ze służby będzie miał nałożone ograniczenia w posiadaniu akcji i w zasiadaniu w radach nadzorczych lub zarządach przez okres trzech lat po zakończeniu służby.

Ograniczenie ma dotyczyć żołnierzy, którzy brali udział w postępowaniach przetargowych i firm, które produkują sprzęt lub świadczą usługi na rzecz wojska.

Nowy rodzaj wojsk

Szef resortu obrony zapowiedział, że powstanie nowy rodzaj wojsk Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

- Pracujemy na rzecz ich rozwoju. To są zadania bardzo istotne jeśli chodzi o odpowiedź na zagrożenia XXI wieku - mówił.

W związku z utworzeniem nowego rodzaju wojsk w nowej Ustawie o Obronie Ojczyzny znajdują się także zapisy na temat dopuszczenia do służby osoby niepełnosprawnej. Dotyczą one służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Ponadto Wojskom Obrony Terytorialnej zostaną przypisane zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego