Serbia pre­zen­tuje zmo­der­ni­zo­wany czołg M‑84

Serbski czołg M-84AS1. Fot./Ministerstwo Obrony Republiki Serbskiej

Ministerstwo Obrony Republiki Serbskiej zapre­zen­to­wało zdję­cia i pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące pro­gramu moder­ni­za­cji czoł­gów pod­sta­wo­wych M‑84, które obec­nie są prze­bu­do­wy­wane do stan­dardu M‑84 AS1.

Kwestia moder­ni­za­cji M‑84 została zapo­cząt­ko­wana w Serbii w 2004 r., a głów­nym part­ne­rem stała się Rosja. Pierwsze owoce pro­gramu AS1 zapre­zen­to­wano w 2009 r. Obecne prace, finan­so­wane przez Ministerstwo Obrony i obej­mu­jące próby pojaz­dów pro­to­ty­po­wych, zbli­żają się do końca. Wozy pro­to­ty­powe znacz­nie róż­nią się od demon­stra­to­rów pre­zen­to­wa­nych w ciągu ostat­nich lat. Według pla­nów Serbowie chcą zmo­der­ni­zo­wać około 200 czoł­gów M‑84, które sta­no­wią wypo­sa­że­nie czte­rech bata­lio­nów pan­cer­nych. Program jest obec­nie jed­nym z prio­ry­te­tów resortu obrony. 

Czytaj także: Chiński system przeciwlotniczy dla Serbii

W ramach pro­jektu M‑84 AS1 otrzy­mały dodat­kowe opan­ce­rze­nie klu­czo­wych ele­men­tów kadłuba i wieży. Zainstalowano także bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko strze­lec­kie. We wnę­trzu poja­wiły się nowe środki łącz­no­ści oraz zobra­zo­wa­nia danych. Całość ma pozwo­lić na zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej załóg, a także ich bez­pie­czeń­stwa. Zgodnie z komu­ni­ka­tem resortu obrony, pro­gram moder­ni­za­cji czoł­gów M‑84 wcho­dzi obec­nie w drugą fazę. Jej owo­cem ma być wer­sja M‑84 AS2, która ma cha­rak­te­ry­zo­wać się dal­szymi zmia­nami zwięk­sza­ją­cymi poten­cjał wozów. 

Serbski czołg M-84AS1. Fot./Ministerstwo Obrony Republiki Serbskiej

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

Włosi nie rezygnują z F-35

Rząd Republiki Włoskiej podjął decyzję o pozostaniu w programie dalszego rozwoju samolotów Lockheed Martin ...

Amerykanie rozbudowują bazę lotniczą na Islandii

Pentagon rozpoczął realizację wartego blisko 50 mln dol. projektu rozbudowy bazy lotnictwa morskiego NAS ...

Defence Summit: System Patriot odpowiedzią na polskie potrzeby

Polska posiada starzejący się system obrony powietrznej i potrzebuje skutecznej obrony przeciwrakietowej – mówi ...