MON o prze­ciw­pan­cer­nych poci­skach kie­ro­wa­nych

W połowie maja Polska zakupiła przeciwpancerne zestawy rakietowe Javelin w Stanach Zjednoczonych, które mają wejść do uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Fot./US Army/Spc. Derek Mustard.

Wice­mi­ni­ster obrony naro­do­wej Wojciech Skurkiewicz odpo­wie­dział na inter­pe­la­cję poselską doty­czącą wyja­śnie­nia kwe­stii bez­prze­tar­go­wego zakupu przeciwpancernych zestawów rakietowych Raytheon/Lockheed Martin Javelin.

Wiceminister odpowiedział także na pytania dotyczące przy­szło­ści pro­gramu zakupu przeciwpancernych zestawów rakietowych o zasięgu do 2000 m Pustelnik, w tym roz­wi­ja­nego przez pol­ski prze­mysł obronny zestawu Pirat.

Wiceminister Skurkiewicz wska­zał, że zaku­pione poprzez pro­ce­durę FMS zestawy Javelin to broń prze­zna­czona dla for­ma­cji lek­kiej pie­choty z już opra­co­wa­nym i wdro­żo­nym sys­te­mem szko­le­nia. Sam zakup zrealizowano na pod­sta­wie decy­zji Z‑2/DPZ Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2019 r., a także przy zasto­so­wa­niu pro­ce­dury wyni­ka­ją­cej z decy­zji nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r.

Czytaj także: Więcej Javelinów. W tym także dla Polski

W kwe­stii pro­gramu Pustelnik, zakła­da­ją­cego zakup prze­ciw­pan­cer­nych zestawów rakietowych o zasięgu do 2 km, wice­mi­ni­ster wska­zał, że pro­wa­dzona jest obec­nie jego faza ana­li­tyczno-kon­cep­cyjna. Decyzje doty­czące zakupu kon­kret­nego sprzętu zostaną pod­jęte po jej zakoń­cze­niu. Rozwijany przez pol­ski prze­mysł obronny zestaw Pirat jest roz­pa­try­wany przez MON jako jedna z kon­struk­cji, mogą­cych speł­nić stawiane wyma­ga­nia ope­ra­cyjne.

Tags:

Mogą Ci się również spodobać

Rakietowa Narew wzmocni tarczę powietrzną RP

Tarcza powietrzna średniego zasięgu Wisła wyposażona w przeciwrakietowe zestawy Patriot to za mało, by ...

Witold Słowik: Na MSPO najważniejszy jest Borsuk

To nowe rozwiązanie. Stworzone przez konsorcjum pod nadzorem HSW. W wyniku prac badawczo rozwojowych ...

Marines zamawiają 15 000 pojazdów. Następców Humvee

US Marine Corps zwiększy swoje zamówienie na pojazdy opancerzone JLTV, które mają sukcesywnie zastąpić ...